Windesheim zet in op inzetbaarheid in de Zorg

Naam afbeelding

In de Zorgsector dreigt een groot tekort van duizenden medewerkers. Dit tekort zal alleen maar opgelost kunnen worden als er werk gemaakt wordt van scholing van zij-instromers en carrière switchers. De deeltijdopleidingen van het domein Gezondheid en Welzijn van Windesheim willen inspelen op deze toenemende maatschappelijke vraag aan goed gekwalificeerd personeel.


Mevrouw José Uitdewilligen (Manager Leven Lang Leren, domein Zorg en Welzijn binnen Hogeschool Windesheim) heeft een plan opgesteld om in samenwerking met het werkveld de instroom te vergroten en het onderwijsaanbod aantrekkelijk te maken. Zij-instromers beschikken over zeer verschillende achtergronden. Daardoor is vraaggericht, flexibel opleiden een must en is het streven om in de blend aan leervormen (contactonderwijs, digitaal leren en werkplekleren) de werkplek nog nadrukkelijker te benutten. Het doel is te komen tot 'work-based trajecten' waarbij het leren en toetsen meer gebeurt op de werkplek en de leerroute vormgegeven wordt in co creatie met een zorginstelling.

Om in dit type trajecten het werkplekleren een weloverwogen en passende plek te geven wil Windesheim dit begrip eerst nader verkennen. Binnen het hbo zijn stages en afstuderen in een beroepscontext bekende elementen, maar wat zijn eventueel andere manieren waarop de werkplek als vertrekpunt van het leertraject benut kan worden?CINOP heeft daartoe een literatuurverkenning uitgevoerd naar verschillende concepten van werkplekleren. Dit heeft een rijk overzicht aan mogelijkheden opgeleverd die veel verder gaat dan het bekende ‘stagelopen’. De basis vormt een typologie van vijf vormen van samenwerking tussen scholen en bedrijven met hun specifieke voordelen en risico’s.

  1. School in bedrijf;
  2. Onderwijs en bedrijfsleven realiseren een nieuwe entiteit;
  3. Bedrijf in de school;
  4. Tijdelijke samenwerking tussen school en bedrijf: bedrijfsprojecten
  5. Samenwerking tussen school en intermediair, kenniscentrum voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven.


Meer informatie
Voor mee informatie kunt u contact opnemen met Hans Dekker (hdekker@cinop.nl) of José Uitdewilligen (JJM.Uitdewilligen@windesheim.nl).